Удосконалення безпеки новітніх розробок створює сприятливі умови для розвитку бізнесу – Руслан Олійник

0
1624

Розмовляючи з Русланом Олійником, можна знайти відповіді за усі питання, що стосуються фінансово-економічної безпеки та початку власної справи. Community поговорив з президентом Дніпропетровської федерації карате та фахівцем з питань фінансово-економічної безпеки про нюанси у роботі, про мрії, принципи та те, як стати прикладом для своїх дітей.

В житті кожної людини є часи перемог і поразок. Одні роблять висновки і піднімаються на щабель вище, інші – звинувачують світ у своїх невдачах.

Як такі моменти вплинули на Вас?

Життя подібне спіралі, а сьогоднішній день – це наслідок наших вчорашніх дій (або бездіяльності). Тому, якщо сьогодні людину щось не влаштовує, спочатку потрібно розібратися у собі, а вже потім звинувачувати оточення.

Кожна ситуація дає мені поштовх для нового рівня життя. Адже, як професійний спортсмен я знаю, що біль – тимчасова, а тріумф – це назавжди.

Хто такий експерт з питань фінансово-економічної безпеки?

У якій сфері господарювання Ваші знання, як експерта з даної області можуть бути застосовані?

З ціллю забезпечення фінансової та економічної безпеки підприємств державного та комерційного призначення виникає нагальна необхідність в фахівцях для розробки та реалізації дієвих заходів із гарантування фінансово-економічної безпеки. Можна визначити, що експерт-аналітик з питань даної безпеки повинен бути професійним економістом-фінансистом, який проводить аналіз та діагностику рівня аналогічної безпеки підприємства, а також розробляє поетапну стратегію та тактику щодо її забезпечення.

Все це робиться з метою попередження, мінімізації та усунення потенційних і реальних загроз підприємству. Фахівець даної області повинен володіти такими особистими якостями як: відповідальність, наполегливість, акуратність, чесність, а також мати неабияке терпіння і бути психологічно стійким в найрізноманітніших скрутних ситуаціях.

Крім того, експерт-аналітик з питань фінансово-економічної безпеки повинен мати високий рівень математичних здібностей, володіти здатністю до аналізу, синтезу, узагальнення інформації та мати хороші навички роботи з різноманітною офісною апаратурою.

Слід відмітити, що застосування знань у сфері фінансово-економічної  безпеки безмежне: сільське господарство, промисловість, банківська справа, інвестиційні проекти. Одним словом – там, де використовуються матеріальні та фінансові ресурси, де здійснюються банківські та інші фінансові операції, скрізь стануть у пригоді знання з фінансової та економічної безпеки, що дозволить відповідним фахівцям більш впевнено почуватися у комерційних проектах та вести бізнесові справи.

Виходячи з цього, експерт-аналітик з фінансово-економічної безпеки підприємства повинен знати Конституцію України, чітко володіти положеннями основних законодавчих та нормативно-правових актів, методами проведення аналітичних досліджень, а також технологіями та методами діагностування можливих небезпек, загроз і ризиків. Варто зазначити, що такий фахівець є відповідальним за розголошення конфіденційної інформації роботи підприємства, несвоєчасну реакцію на різноманітні порушення фінансового звіту та виконання вимог організаційно-розпорядчої документації. Він повинен вчасно інформувати керівництво підприємства про реальний рівень фінансово-економічної безпеки.

Сьогодні дуже цінним продуктом є знання, які можна монетизувати.

Яка цінність Ваших знань?

На сьогодні одним із самих важливих продуктів діяльності людини є знання, які можуть по-різному оцінюватися, у тому числі й монетарно. Володіння інформацією конфіденційного характеру, яка визначає стратегію розвитку підприємства, оцінюється дуже високо, особливо якщо це пов’язано з новітніми технологіями, що можуть принести величезні прибутки і забезпечити життєдіяльність підприємства на довгі роки.

Який досвід був для Вас найважливішим?

Неможливо виділити якусь певну життєву ситуацію. Досвід – це як скриня зі знаннями. Це невід’ємна частина мене. Ми ж не виділяємо окремо руку чи ногу…

Ні, кожний мій досвід є цеглиною, і з цих цеглин вибудовується життєвий фундамент.

Якщо говорити про економічну безпеку на підприємствах: чи відрізняється ситуація сьогодні і десять років тому?

Безумовно, сучасний стан розвитку ринкових відносин суттєво відрізняється від  попередніх.

Наприклад, зростанням загрози фінансово-економічній безпеці підприємств державного і недержавного  сектору економіки. Так, фірми-посередники з іноземним капіталом, імпортуючи велику кількість товарної продукції, створюють конкуренцію вітчизняним виробникам, що негативно впливає на рівень їх фінансової та економічної безпеки.

Сьогодення майже всіх підприємств нерозривно пов’язане з наявністю інформативного матеріалу щодо підвищення рівня захищеності фінансових операцій і руху матеріальних ресурсів. Все це відбувається з метою захисту бізнесу від внутрішніх і зовнішніх викликів і загроз. Однак безпекова складова будь-якого підприємства – це спроможність налагодження управлінського апарату, відповідального за нормальний стан виробничого і фінансового процесів протягом тривалого періоду часу. Власники підприємства, з початку свого існування, повинні дбати про його життєздатність і подальший розвиток, виходячи з інтересів, місії та економічних задач, що були поставлені заздалегідь.

Якщо порівнювати рівень кадрової забезпеченості підприємств фахівцями з фінансово-економічної безпеки сьогодні і десятки років тому, то цілком очевидним є той факт, що за останні роки увага до такого персоналу суттєво зросла.

Інформатизація та інтенсифікація виробництва створили базову основу для здійснення внутрішнього моніторингу рівня фінансово-економічної безпеки на сучасних підприємствах різної форми власності. Це необхідно, а особливо стосується підприємств з іноземним капіталом, де форми розрахунків відмінні від тих, які прийнятні на внутрішньому ринку і фінансовий моніторинг може не дати очікуваних результатів з причини його «нездійсненності» через  виникнення «особливих» вимог його проведення чи неможливості отримання достовірних фінансових даних.

З іншої сторони,  дієвість регулювання економічною безпекою на підприємстві, незважаючи на поточний період розвитку економіки,  залежить від ефективності його функціонування. За останні роки спостерігається зміцнення державного регулювання економічної безпеки на рівні регіону  завдяки реалізації відповідних програм щодо забезпечення економічної безпеки і зв’язків з громадськістю.

Проте, хочу особливо наголосити, що в сучасних умовах основним суб’єктом гарантування фінансово-економічної безпеки на державному чи приватному підприємстві виступає експерт-аналітик, який повністю володіє певною множиною взаємопов’язаних елементів, що гарантують повну безпеку, зокрема економічну, а також досягнення цілей бізнесу, іншими словами – отримання прибутку.

Не все залежить від часу, завжди: «Хто не втрачає – той знаходить!».

Яку пораду Ви дали б людині, що вирішила розпочати власну справу.

Насамперед, потрібно звернути увагу на проблеми формування механізму управління фінансово-економічною безпекою малого та середнього бізнесу, як основної складової народно-господарського комплексу держави в майбутньому. Крім того, необхідно чітко вирізняти усі особливості ведення господарства малими підприємствами з метою виявлення фінансово-економічних загроз, які дуже часто мають місце в сучасному бізнесовому світі.

Тому, з самих початків створення  малого підприємства, необхідно розробити алгоритм функціонування механізму забезпечення фінансової безпеки на основі логічно-структурної схеми розподілу руху фінансових і матеріальних ресурсів. Відразу ж відзначу, що інноваційність є одним із головних принципів існування малих підприємств в ринкових реаліях сьогодення, тому забезпечення безпеки новітніх розробок та їх належне використання створює сприятливі умови для розвитку бізнесу.

Ще важливо те, що питання фінансової та економічної безпеки малих підприємств наразі є першочерговим саме тому, що приватні підприємці при розробці і створенні своїх безпекових служб не завжди дотримуються вимог, які б забезпечували безперебійне функціонування малого підприємства. На багатьох таких підприємствах взагалі відсутні фахівці фінансового моніторингу, роботу яких виконує керівник чи головний бухгалтер, що дуже часто призводить до правопорушень у сфері фінансових операцій як всередині підприємства, так і за його межами. Це впливає на стійкість малого бізнесу щодо різного роду економічних змін та фінансових викликів, пов’язаних, у першу чергу, з інфляційними процесами в країні. Отже, чітко сформований механізм фінансово-економічної безпеки малого підприємства забезпечує збалансованість дій усіх його структур та створює основу для попередження внутрішніх і зовнішніх загроз, забезпечуючи сталий розвиток відповідно до обраної місії.

Для початківців, які вирішили заснувати щось своє, корисно пам’ятати, що фінансова безпека – це стабільність бізнесової діяльності малого та середнього підприємництва, а для цього вже з перших кроків роботи необхідно:

  • провести аналіз щодо формування механізму фінансової безпеки підприємства;
  • виявити й зробити оцінку можливого рівня загроз щодо фінансової складової у системі господарської діяльності, а також визначити механізм протидії можливим викликам і загрозам.

Такі дії спрямовані на упередження виникнення ризиків, пов’язаних з веденням підприємницької діяльності.  Тому розробка й реалізація заходів «на випередження» у процесі діяльності підприємства є основою забезпечення його фінансової стійкості.

Впевнений, що рекомендований вище комплекс заходів для підвищення рівня фінансово-економічної безпеки зробить можливим підвищення якості управління нею у сфері малого та середнього бізнесу.

Які професійні плани маєте на 2019 рік?

Можливо, розпочнете власні проекти?

Маю на меті створення окремого проекту, в основі якого буде висвітлена наукова концепція щодо удосконалення процесу управління економічною та фінансовою безпекою підприємства – мікрорівень, та визначено шляхи підвищення рівня економічної безпеки  у контексті стратегічного розвитку регіонів –мезорівень і держави в цілому – макрорівень.

Основною місією проекту є визначення і окреслення внутрішніх та зовнішніх викликів і загроз, а також теоретичне моделювання ефективного розвитку бізнес середовища окремих регіонів України.

Проект повинен  включати не тільки аналіз соціально-економічного розвитку кожного з регіонів, але й вироблення конкретних рекомендацій  щодо покращення їх інвестиційної привабливості в залежності від соціальних, економічних, екологічних та демографічних переваг залучення інвестицій для  сприяння впровадження інноваційних проектів. Відповідно, незважаючи на значні диспропорції між регіонами за соціально-економічними показниками, інвестиційні та інноваційні заходи сприятимуть підвищенню їх соціально-культурного рівня.

Реформаційні заходи щодо поліпшення підприємницького середовища, а саме децентралізація,   ефективне використання власного потенціалу та конкурентних переваг, а також забезпечення структурно-технологічної модернізації виробничого комплексу, призведе до економічного зростання не тільки окремих регіонів, але й України загалом.

Які Ваші життєві принципи?

Основою всього є чесність і порядність. Я намагаюсь дотримуватися цих постулатів завжди, якою б не була проблема. Звучить, як передвиборча кампанія, але то є істина. Буває, що ситуації, які від мене не залежать, намагаються зломити мене і змусити піти наперекір принципам.

Тоді я починаю переживати, тому що так вихований.

Що найбільше цінуєте в людях?

Переважно те ж саме: чесність, порядність, вихованість, відданість своїй справі і собі, в першу чергу, дружбі та любові. Зрозуміло, що на нашому шляху зустрічаються різні люди. Дуже цікаво їх аналізувати. Поведінку, мотиви…

Але це вже інша історія: про щасливих та нещасних людей.

Про що сьогодні мрієте?

Зараз в мене тільки одна мрія: щоб мої рідні та близькі були здорові. А все інше –це плани та цілі, які обов’язково будуть реалізовані.

Чи є Ви прикладом для своїх дітей?

У мене є дві принцеси, дві татові доньки. Я миттєво заряджаюсь від них, вони – мої енерджайзери.

Ми робимо дурниці, співаємо, танцюємо, розмальовуємо та ліпимо з пластиліну. Для них я – татуся. І можу впевнено сказати, що мої доньки, дивлячись на мене та відчуваючи моє відношення і любов, однозначно зроблять правильний вибір у житті. Тому так, я є прикладом для своїх дітей.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ